Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

arcen
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King - "Serca Atlantydów"
Reposted fromaleander aleander viahoneybunny honeybunny
arcen
9917 bb43 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahoneybunny honeybunny
arcen
7090 dadf 390
Reposted fromnutt nutt viahoneybunny honeybunny
arcen
9150 feda 390
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viackisback ckisback
arcen
Nie chcę nawet liczyć, ile spadających gwiazd i zdmuchniętych świeczek zmarnowałam na Ciebie.
— ja. dzisiaj. co za marnotrawstwo.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
arcen
0417 0359 390
arcen
1331 9158 390
Reposted fromnutt nutt viamolotovcupcake molotovcupcake

December 20 2019

arcen
1710 18fa 390
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
arcen
Reposted fromshakeme shakeme viaolls503 olls503
arcen
5958 0d9b 390
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka

December 17 2019

arcen
3316 3da3 390
Reposted fromhrafn hrafn viakrolfasolek krolfasolek
arcen
4294 9301 390
Reposted fromzciach zciach viamolotovcupcake molotovcupcake

December 15 2019

arcen
7027 ecd4 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
arcen
3813 4920 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka

December 11 2019

arcen
9608 8bf9 390
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
arcen
8406 7b3f 390
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek

October 28 2019

arcen
9118 eb08 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viackisback ckisback
arcen
arcen
6627 e97d 390
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback
arcen
9069 2961 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamolotovcupcake molotovcupcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl