Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

arcen
6496 dc9b 390
Reposted fromnyaako nyaako viamolotovcupcake molotovcupcake
arcen
0815 3216 390
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
arcen
5371 0721 390
Reposted fromfungi fungi
arcen

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
Reposted fromzielono zielono viakatastrofo katastrofo

August 23 2019

arcen
5724 a00c 390
Reposted from92feliks 92feliks viaoski oski
arcen
3649 909c 390
1, "Jej ciało i inne strony", C.M.Machado
arcen
8067 2a0f 390
arcen

Zapisz

August 06 2019

arcen
1719 9140 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaskeletal skeletal
arcen
2536 4068 390
Reposted fromretaliate retaliate viaskeletal skeletal
arcen
2931 c8fe 390
Reposted frombriatska briatska viaskeletal skeletal
arcen

We turn skeletons into goddesses, and look to them as if they might teach us how not to need.

Reposted fromskeletal skeletal
arcen
arcen
Boneskine
Reposted fromskeletal skeletal
9518 3b27 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskeletal skeletal
0505 c797
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskeletal skeletal
5273 315f 390
Reposted fromnosmile nosmile viaskeletal skeletal
arcen
15146) I want to look as fragile as I feel.
Reposted fromskeletal skeletal
arcen
1336 7a9d 390
Reposted frombriatska briatska viaskeletal skeletal
2301 8a03 390

colin-vian:

 William-Adolphe Bouguereau, Inferno di Dante, Dettaglio 1850

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl