Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

arcen
2543 7692 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viadeathgirl deathgirl
arcen
4131 4c92 390
Exactly ♥ .
Reposted fromdeathgirl deathgirl
arcen
4826 fce2
Reposted fromdeathgirl deathgirl
arcen
3384 e391 390
Reposted fromdeathgirl deathgirl
arcen
3406 e1e9 390
Reposted fromdeathgirl deathgirl
arcen

Być, czy też nie być - oto jest pytanie!

Czyliż szlachetniej ścierpieć w myślach strzały

I ostrza losu gniewnego, czy może

Broń lepiej chwycić przeciw morzu ciepień,

Stawiwszy opór - stłumić. Umrzeć - zasnąć.

Nic więcej. W takim śnie przestaje serce

Boleć i gaśnie tysiąc wstrząsów, których

Dziedzicem ciało.

— Hamlet
Reposted fromsorrelhorse sorrelhorse viadeathgirl deathgirl
arcen
6791 db8a 390
Reposted fromdeathgirl deathgirl
arcen
6851 4f13 390
Reposted fromdeathgirl deathgirl
arcen
3011 8b84 390
Reposted fromtfu tfu viachudazupa chudazupa
9594 b943 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viachudazupa chudazupa
arcen
8891 93eb 390
Reposted fromlaters laters viachudazupa chudazupa
arcen
4739 baa7 390
love
arcen
8044 c9ea 390
Reposted fromstylte stylte viapannakreatura pannakreatura
arcen
8613 beea 390
Reposted fromnutt nutt viamglistyporanek mglistyporanek
arcen
7273 afb8 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viainspirations inspirations
arcen
arcen
5300 9c14 390
Reposted fromtfu tfu viap168 p168
arcen
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viainspirations inspirations
arcen
5003 5650 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainspirations inspirations
arcen
8557 f257 390
via Obraski.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl